Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (I) oraz Polityka „Cookies” (II)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U.E.)2016/679 z dnia 27.04.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) poniżej zamieszczamy ważne informacje związane z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (ust. I) oraz informacje dotyczące korzystania z „cookies” (ust II)

UST. I -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Halina Protasiewicz-Fałdowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Humanus Centrum Rehabilitacji Halina Protasiewicz-Fałdowska, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Immanuela Kanta 15B, 10-691 Olsztyn, NIP: 7391031220, REGON: 510335250, zwana dalej "Administratorem".
    2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie:
a) prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników.
b) udzielonej przez Ciebie wyrażonej w formie pisemnej, dobrowolnej zgody –  np. w przypadku korzystania z formularza kontaktowego.
c) gdy zachodzi taka okoliczność na podstawie przepisów określających sposób postępowania z dokumentacją medyczną jak poniżej:
-Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j., Dz.U. z 2017r., poz. 1318 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r., poz. 2069)
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j., Dz.U. z 2016r., poz. 192)
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j., Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994)
-Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zm)
d) konieczności lub potrzeby ochrony Twojego stanu zdrowia lub konieczności lub potrzeby ochrony Twoich żywotnych interesów
e) na Twoje żądanie przed zawarciem umowy aby zrealizować cele wskazane w punkcie 3.
    3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, aby:
a) umożliwić Ci korzystanie z serwisu www.centrumhumanus.pl, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi a także informować Cię o treściach i usługach, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń. - Są to takie dane jak adres IP oraz dane podawane w formularzu kontaktowym.
b) świadczyć Ci usługi w zakresie ochrony i poprawy zdrowia, korzystania z usług opieki zdrowotnej, lub innych podobnych usług. Są to takie dane jak: informacje zbierane podczas rejestracji a także podczas świadczenia usług opieki zdrowotnej, dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego, informacje pochodzące z badań lekarskich, laboratoryjnych lub diagnostycznych a także wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usług w zakresie ochrony i poprawy zdrowia np. o chorobie, niepełnosprawności, leczeniu, historii medycznej.
    4. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (np. przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Ciebie fakturą, lub przy wymogu założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędnej do świadczenia usług, które tej dokumentacji wymagają). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie takich usług, jak również uniemożliwia wystawienie faktury.
    5. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji marketingowej w szczególności informowania Cię o wydarzeniach takich jak „dni otwarte”, spotkania o charakterze edukacyjnym z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest udzielona przez Ciebie dobrowolna, wyrażona w formie pisemnej osobna zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać.
    6. Informujemy, że masz prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych
b) sprostowania danych
c) usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) przenoszenia danych
    7. W przypadkach, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem.
    8. Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia dla Ciebie usług, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe zebrane na podstawie na podstawie przepisów określających sposób postępowania z dokumentacją medyczną, będą przechowywane zgodnie z wymogami tych przepisów.
    9. Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) organom władzy publicznej w ramach zakresu sprawowanej przez nie władzy oraz uprawnień a także nałożonych w związku z tym na Administratora obowiązków.
b) firmom księgowym
c) kancelariom prawnym
d) firmom ubezpieczeniowym
e) firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie naszą infrastrukturą IT
f) firmom pocztowym i kurierskim
    10. Informujemy, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
    11. Administrator wyznaczył osobę, do Ochrony Danych, z którą można się kontaktować pisemnie, w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych pod adresem email: ochronadanych5@gmail.com

UST. II - Polityka prywatności Cookies

1. Dla Państwa wygody nasz Serwis używa plików cookies między innymi po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. Nasz serwis internetowy stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Są to m.in.:
a) cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
b) cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
c) cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności
3. Każdy użytkownik naszego serwisu internetowego może zarządzać plikami cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. W dowolnym momencie użytkownik może także całkowicie zablokować stosowanie plików cookies. Opcja zmiany ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje internetowe". Jednocześnie informujemy, że całkowite wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić z korzystanie z wybranych funkcji serwisu.

UST. III  - Informacja o stosowaniu środków technicznych i organizacyjnych

1. Informujemy, że zapewniliśmy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić Twoim danym i danym pozostałych naszych klientów: ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem,modyfikacją lub uszkodzeniem.