Regulamin korzystania z usług w Humanus Centrum Rehabilitacji

 Przebieg terapii indywidualnej, zajęć grupowych

 1. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie pacjenta/rodzica/ opiekuna. 
 2. Sesja terapeutyczna trwa od 30-45 minut, zajęcia grupowe trwają 40-45minut.
 3. Pacjent/rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących zdrowia mogących mieć wpływ na leczenie/terapię.
 4. O doborze metody terapii decyduje terapeuta.
 5. Pacjent/rodzic/opiekun/ zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń dotyczących postępowania  i pracy w domu.
 6. Pacjent /rodzic/opiekun/ jest zobowiązany do informowania w trakcie terapii/leczenia o równoległym leczeniu lub terapii, z której korzysta pacjent.

 

Rozliczenie terapii  indywidualnej, zajęć grupowych

 1. Rozliczenie za terapię w formie gotówkowej lub elektronicznej (kartą,bilkiem) po zakończonej sesji terapeutycznej. Każdorazowo należy zgłaszać potrzebę wystawienia faktury.
 2. Rozliczenie miesięczne za planowaną terapię, zajęcia grupowe następuje z góry za bieżący miesiąc.
 3. Rozliczenie miesięczne  z góry nie dotyczy pacjentów, za których pokrywa płatność Fundacja, Szkoła itp.
 4. Opłaty można dokonać przelewem (nr konta: 31 1140 2004 0000 3102 3430 4420)  z dopiskiem Nazwisko Imię pacjenta oraz terapeuty u  którego korzysta się z terapii lub zajęć grupowych, a także  potrzebę wystawienia faktury.   Potwierdzenie płatności przelewem należy dostarczyć do osoby prowadzącej zajęcia w ciągu 7dni.
 5. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia na sesje terapeutyczne, zajęcia grupowe.
 6. Opłaty są regulowane wg cennika dostępnego na stronie internetowej www.centrumhumanus.pl
 7. Spóźnienie na terapię indywidualną/ zajęcia grupowe nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
 8. Brak możliwości odrobienia zajęć grupowych.
 9. Nieprzybycie na umówioną terapię indywidualną/ zajęcia grupowe  wiąże się z pokryciem 100% kosztów przez pacjenta/opiekuna.
 10. Terapię/zajęcia indywidualne  można odwołać 1 dzień wcześniej bez konsekwencji finansowych. W przypadku nagłej choroby, akceptujemy informację w dniu terapii do godz. 9.00 (sms do terapeuty). 
 11. Odwołanie zajęć w dniu terapii/ leczenia wiąże się ze 100%  kosztami terapii. 
 12. Zajęcia grupowe, terapie indywidualne odwołane z winy terapeuty przenoszone są na inny termin w uzgodnieniu z pacjentem.

Ważne!

Nieprzestrzeganie w/w regulaminu może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii/leczenia. 
Podpisanie przez pacjenta /rodzica/opiekuna/ w/w regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.