Byłem pierwszym prodziekanem do spraw dydaktyki w nowotworzonym Wydziale, członkiem senatu i senackich komisji ds. dydaktyki i kadr a także członkiem Rady Programowej. Jestem członkiem Komisji Bioetycznej oraz członkiem Senackiej Komisji Etyki UWM.

 

KATEDRA i KLINIKA REHABILITACJI, WYDZIAŁ LEKARSKI,
COLLEGIUM MEDICUM, UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI
w OLSZTYNIE

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski

Profesor zwyczajny

I. Podstawowe dane :

    1) absolwent: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie, 1975 rok,
    2) nazwa i rok ukończenia uczelni: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1981 rok,
    3) miejsce pracy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Rehabilitacji. WSSD w Olsztynie.
    4) uzyskane stopnie i tytuły naukowe:
- dr nauk medycznych - Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1998 rok,
- dr hab. nauk medycznych - Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2008 rok,
- prof. nauk medycznych - Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Prezydent RP, 2014 rok.

Od 1998 do 2008 roku zatrudniony w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
na stanowisku adiunkta, od 2008 roku profesora nadzwyczajnego, od 2018 roku profesora zwyczajnego oraz kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum UWM.

II. Całokształt dorobku naukowego

Lp.

Kategoria

Liczba pozycji/liczba punktów

przed

po*

ogółem

1.

Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym IF, wymienionym w części A wykazu MNiSW

14/240 pkt.

12/295 pkt.

26/535 pkt

2.

Publikacje w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF, wymienionym w części B wykazu MNiSW

103/317 pkt.

16/120 pkt.

119/437 pkt.

3.

Autorstwo monografii, podręcznika, skryptu

8/60 pkt.

0/0 pkt.

8/60 pkt.

4.

Redakcja monografii naukowej

3/10 pkt.

0/0 pkt.

3/10 pkt.

5.

Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach

25/166 pkt.

9/29 pkt.

34/195 pkt.

6.

Referaty konferencyjne

3/16 pkt.

1/0 pkt.

4/16 pkt.

7.

Abstrakty (w czasopismach, suplementach czasopism, książkach streszczeń)

64/1 pkt.

2/0 pkt.

66/1 pkt.

8.

Streszczenia w materiałach konferencyjnych (komunikat, poster)

39/0 pkt.

10/0 pkt.

49/0 pkt.

9.

Prace popularno-naukowe

18/0 pkt.

0/0 pkt.

18/0 pkt.

 

OGÓŁEM:

277/810 pkt

50/444 pkt

327/1254 pkt.

*po wszczęciu procedury o uzyskanie tytułu prof.


Sumaryczna punktacja dorobku naukowego w wyniku analizy bibliometrycznej Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27.02.2018 r.
IF =  37,988   KBN/MNiSW = 1254,
Index Hirscha h=9, liczba cytowań 369 (Scopus)
Index Hirscha h=6, liczba cytowań 180 (WoS)

III. Charakterystyka dorobku naukowego – główne kierunki działalności

Kierownik czterech projektów badawczych:
- KBN nr 4T11E009 25 w latach 2003 – 2006 pt. Ocena doświadczalna i kliniczna elektrostymulacji mięśni jako terapii wspomagającej w leczeniu niskostopniowej skoliozy idiopatycznej.
- MNiSzW nr N518 037 32/2715 w latach 2007 – 2009 pt. Analiza wpływu elektrostymulacji mięśni na korekcję skrzywienia kręgosłupa w badaniu doświadczalnym.
- MNiSzW nr N518 413036 w latach 2009 – 2012 pt. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych oraz terapeutycznych do klinicznej i antropometrycznej oceny zaburzeń postawy ciała dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem skoliozy idiopatycznej oraz analizy skuteczności metod jej leczenia.
- MNiSzW nr N N518 288940 w latach 2011 – 2014 pt. Porównanie przydatności zaawansowanych oraz tradycyjnych metod oceny postawy i funkcji układu ruchu
w diagnostyce, monitorowaniu i ocenie skuteczności terapii deformacji kyfotycznych kręgosłupa.

Uczestnik trzech projektów w ramach Unii Europejskiej:
- EU-Russia Cooperation Programme (Tacis) nr. 2007/132-594 w latach 2007 – 2009 pt. The establishment of international rehabilitation center for 7-14 year-old children with disabilities.
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych nr. FMG/III/129/09 w latach 2009 – 2010 pt. Zarządzanie jakością w służbie zdrowia.
- Projekt Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr. POKL.09.01.02-28-029/10-00 w latach 2011 – 2012 pt. Człowiek – najlepsza inwestycja. Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych.

Kierunki działalności naukowej obejmują:
    1. Wprowadzenie nowej – skróconej metody LESS (boczna elektryczna powierzchniowa stymulacja) do leczenia skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży.
    2. Wywołanie eksperymentalnej skoliozy u królików metodą LESS stosowaną
w leczeniu skoliozy idiopatycznej dzieci i młodzieży oraz jej doświadczalna korekcja.
    3. Opracowanie modyfikacji kinezyterapii w leczeniu skoliozy idiopatycznej u dzieci
i młodzieży.
    4. Opracowanie schematu rehabilitacji w leczeniu kompresyjnych złamań kręgosłupa
w wieku rozwojowym.
    5. Opracowania zasad rehabilitacji szpitalnej w wieku rozwojowym.
    6. Przygotowanie analizy przydatności nowoczesnych i tradycyjnych urządzeń pomiarowych w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia zachowawczego deformacji kręgosłupa.
    7. Prace środowiskowe i dotyczące żywienia.
    8. Prace elektrochemiczne i elektrotechniczne w medycynie.

IV. Działalność dydaktyczna i kształcenie kadr:

Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, UWM w Olsztynie z pełną działalnością dydaktyczną od roku 2008.
W latach 2007 – 2008 Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk Medycznych, członkiem Senatu UWM w Olsztynie oraz członek Senatu i Komisji Senackich ds. dydaktyki
i ds. kadr.
Od 2016 Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Medycznych
a od 2017 r. na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum, UWM w Olsztynie.
W latach 2007 – 2008 oraz 2016 - 2020 członek Senatu UWM w Olsztynie.
W latach 2016 - 2020 Redaktor Działu w Kolegium Wydawniczym UWM.
Członek komisji egzaminacyjnych specjalizacji z rehabilitacji medycznej
od 2000 roku wojewódzkiej na I stopień, od 2001 roku komisji centralnej na II stopień. Kierownik specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej 10 lekarzy.
Kierownik ogólnopolskiego, obowiązkowego kursu specjalizacyjnego CMKP dla lekarzy w rehabilitacji medycznej nt. Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego od 2010 roku oraz wykładowca w ramach kursu atestacyjnego w Warszawie.

Promotor dwóch rozpraw doktorskich:
    1. Protasiewicz-Fałdowska H.: Przestrzenna analiza zmiany asymetrii tułowia w pozycji stojącej i siedzącej u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną. Wydział Nauk Medycznych, UWM w Olsztynie, 2012.
    2. Zaborowska-Sapeta K.: Dynamika zmiany rotacji tułowia u pacjentów leczonych gorsetem typu Chênea’u z powodu młodzieńczej skoliozy idiopatycznej. Wydział Nauk Medycznych. UWM w Olsztynie, 2013.

Obecnie pełni funkcję promotora dwóch rozpraw doktorskich:
        1. Siwik P.: Wpływ ukształtowania krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
na stabilność ciała. Wydział Lekarski, Collegium Medicum, UWM w Olsztynie.
        2. Regin K.J.: Wpływ odbioru afektu na stabilność posturalną u młodzieży niesłyszącej.
Wydział Lekarski, Collegium Medicum, UWM w Olsztynie.

                            • 2010 rok – inicjator umowy o współpracy UWM w Olsztynie z Lithuanian University
of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania
                            • 2014 rok – inicjator umowy o współpracy UWM w Olsztynie z Department of Medical Education, University of Illinois in Chicago (USC), USA
                            • 2017 rok – inicjator i koordynator umowy o współpracy Collegium Medicum UWM
w Olsztynie z Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) in Kaunas, Lithuania.

Promotor 2 prac licencjackich i 11 prac magisterskich.

V. Działalność organizacyjna:

Od 2008 roku redaktor naczelny Polish Annals of Medicine, czasopisma  
o charakterze międzynarodowym, wydawanym przez Elsevier.
Od 2007 roku redaktor Journal of  Elementology (Lista Philadelfijska – Impact Factor – 0,624).
Od 2007 roku konsultant naukowy Ogólnopolskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych.
Od 2009 roku członek Rady Naukowej  The Journal of Spine Surgery.
Od 2012 roku członek Zespołu Konsultantów Polish Journal of Rehabilitation Research.
Od 2015 roku członek Komitetu Naukowego – Pediatric Dimensions (PD)/USA.
Od 2015 roku członek Komitetu Naukowego – SRL Pediatrics &; Neonatal Care Journal/USA.
    
W latach 2008 – 2009 członek zespołu ekspertów przy Ministrze Zdrowia w opracowaniu programu pt.: Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania
i wychowania – Rekomendacje Ministra Zdrowia.
Od 2010 roku członek zespołu ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2015 roku członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
W 2011 roku powołany do Rady Naukowej Fundacji Rehabilitacji Dzieci Promyk Słońca
we Wrocławiu.
Od 2015 roku członek Narodowej Rady Rehabilitacji.
Od 2017 roku członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, Konferencji Rektorów Akademii Uczelni Medycznych.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Oddział Warmińsko-Mazurski nieprzerwanie od 1993 roku (osiem kadencji) oraz członek Zarządu Głównego. Członek założyciel Sekcji Rehabilitacji Dzieci przy Zarządzie Głównym PTReh, której w latach 2009-2010 pełnił funkcję przewodniczącego. Ekspert rehabilitacji pediatrycznej oraz organizator comiesięcznych regionalnych zebrań naukowo – szkoleniowych dla lekarzy i fizjoterapeutów
w zakresie rehabilitacji medycznej. W sumie zorganizował i współorganizował 183 zebrania naukowe, w tym 12 ogólnopolskich i 12 międzynarodowych.
Brał udział w pracach 44 ogólnopolskich i międzynarodowych komitetów naukowych
i organizacyjnych.
W latach 2005 – 2014 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Współtwórca jednostki naukowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce - decyzją Ministra MNiSzW w 2003 roku oraz współorganizator w latach 2007 – 2008 nowego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie a także Katedry i Kliniki Rehabilitacji tego Wydziału.
Ponadto działalność organizacyjna realizowana jest w następujących płaszczyznach:
- członek Kapituły Medalu Benemerenti Universitati Nostrae, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2009 – 2012,
- członek Komisji Bioetycznej Wydziału Nauk Medycznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2009 roku,
- członek Senackiej Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
od 2010 roku,
- członek Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2012-2016 oraz Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na lata 2012-2016.
- członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2007 – 2008 oraz 2016 - 2020.

VI. Nagrody i wyróżnienia:

    1. Wyróżnienie za pracę poglądową nt. „Wpływ palenia tytoniu na masę urodzeniową płodu
i rozwój noworodka” - Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Olsztyn, 1988.
    2. Nagroda za pracę doktorską - Okręgowa Warmińsko - Mazurska Izba Lekarska, Olsztyn, 1998.
    3. Zamieszczony w Who is Who w Polsce, Verlag fur Personenezyklopedien, Schweiz, 2004: 1979.
    4. Zamieszczony w Who's Who in The World, 21st Edition, NJ, USA, 2004.
    5. Srebrny Krzyż Zasługi – za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność społeczną. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2004.
    6. Nagroda za pracę habilitacyjną - Okręgowa Warmińsko - Mazurska Izba Lekarska, Olsztyn, 2008.
    7. Stypendium naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2008 roku.
    8. Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 i 2010 roku.
    9. Odznaczenie Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur - Okręgowa Warmińsko - Mazurska Izba Lekarska, Olsztyn, 2013.
    10. Nagroda Rektora – nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2014.
    11. Odznaczenie 25 lat Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Zarząd Główny PTReh, 2014.
    12. Złoty Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016.
    13. Biogram umieszczony w An Oxford Encyklopedia Publication – Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej, 2017.
    14. Wyróżnienie artykułu w 2017 roku - Arthrogryposis in inflanccy, multidisciplinariy approach: case report, published in BMC Pediatrics – indeksowanie w Cureus Journal of Medical Science.
    15. ACADEMIA 2017 dla najlepszej książki akademickiej i naukowej dla publikacji Medycyna Rodzinna, z rozdziałem: Kowalski I.M. 2017. Wady postawy. Skrzywienia kręgosłupa. W: Medycyna rodzinna (red.) Latkowski J.B., Lukas W., Godycki-Ćwirko M. PZWL, wyd. III, Warszawa: 570-587.
    16. Odznaka Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017.

VII. Inne osiągnięcia (np. recenzje, staże naukowe):

    Recenzent 14 dysertacji doktorskich, w tym dwóch zagranicznych (Vilnius University, Biomedical Science, Lithuania, 2012 i 2014 rok), członek Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 2015.
Autor recenzji 2 książek, 1 monografii oraz współautor Rekomendacji Ministra Zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania.

Udział w 10 stażach zagranicznych:

1981 (2 miesiące) Ośrodek Terapii Socjologicznej w Hull - Wielka Brytania.
1990 (1 miesiąc) Domy Opieki  Społecznej dla  Młodzieży w Hillerod i Helsingor - Dania.
1997 (1 tydzień) Ośrodki Rehabilitacyjno - Ortopedyczne w Poczdamie - Niemcy.
2003 (1 tydzień) Ośrodek Rehabilitacyjno -  Konstrukcyjny Draisin w Achern - Niemcy.
2005 (2 tygodnie) Centrum Rehabilitacji w Guadalajara, Jalisco - Meksyk.
2011 (2 tygodnie) Centrum Rehabilitacji w Guadalajara i CanCun, Quintana Roo - Meksyk.
2012 (2 tygodnie) Uniwersytet w Maastricht (PBL) – Holandia.
2013 (10 dni) Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, Santoryszki, Wilno – Litwa.
2014 (1 tydzień) University of Illinois at Chicago, Department of Medical Education – USA.
2016 (1 tydzień) Journal Medicina (IF=0,770), Kaunas – Litwa.

Udział w 17 sympozjach zagranicznych:

    1. XVI European Congress of  Pathology, Maastricht, The Netherlands, 1997.
    2. 15th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology, Sassari, Italy, 1997.
    3. 8th Hungarian Magnesium Symposium, Hajduszoboszlo, Hungary, 2003.
    4. 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM: Prague, Czech Republic, 2003.
    5. AL XI Curso Internacional de Medicina de Rehabilitacion. Avances en medicina de rehabilitacion y terapia fisica. Puerto Vallarta, Jal., Mexico, 2005.
    6. The Establishment of International Rehabilitation Center for 7-14 years – old Children with Disabilities. Pioniersk, Russia, 2007.
    7. 4th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM: Seoul, Korea, 2007.
    8. The Establishment of International Rehabilitation Center for 7-14 Years-Old Children with Disabilities, Swietłogorsk, Russia, 2008.
    9. International Congress. Medical Assessment and Rehabilitation of Diseased and Disabled People Today. Minsk,  Bielarus, 2010.
    10. 3rd National Congress of Medicine in Rehabilitation. Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, 2011.
    11. 8th Annual Meeting of the SOSORT 2011. International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. Barcelona, Spain, 2011.
    12. 23 rd  European Congress of Pathology. Pathology – diagnostic, prognostic, predictive. Helsinki, Finland, 2011.
    13. The Conference on Children’s Rehabilitation. 13-14 May, Vilnius, Lithuania, 2013.
    14. 3rd Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine. 24-28 September, Hannover, Germany, 2013.
    15. Society on Scoliosis Othopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) and Scioliosis Research Society (SRS), 07-10 May, Wiesbaden, Germany, 2014.
    16. 4th Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine. Riga, Latvia 16 – 18 September 2015.
    17. 4th International Conference on Pediatrics and Pediatric Emergency Medicine. Atlanta, Georgia, USA 29 – 31 March 2016. – członek Komitetu Organizacyjnego, członek Komitetu Naukowego.


Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje:

    1. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – przewodniczący ośmiu kadencji Oddziału Warmińsko-Mazurskiego i członek Zarządu Głównego.
    2. Baltic &; North Sea Forum on Physical and Rehabilitation Medicine (BNF – PRM) – członek Komitetu Naukowego, vice Sekretarz.
    3. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).
    4. Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT).
    5. Polska Grupa Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment – założyciel
    6. Polskie Towarzystwo Ortopedyczno - Traumatologiczne, Sekcja Spondyloortopedii.
    7. Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa.
    8. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - były członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i członek Zarządu Głównego.
    9. Polskie Towarzystwo Pediatryczne.
    10. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne.
    11. Polskie Towarzystwo Lekarskie.